Norway%20grants%20PL

Cele projektu pt. "Cyfrowy bliźniak doku pływającego, ku efektywniejszej, bezpieczniejszej i zautomatyzowanej eksploatacji doku pływającego":

Ogólnym celem strategicznym projektu DigiFloDock jest poprawa automatyzacji, wydajności i bezpieczeństwa funkcjonowania doku pływającego poprzez opracowanie "bliźniaka cyfrowego", który może przewidywać, identyfikować i zapobiegać niebezpiecznym sytuacjom podczas zautomatyzowanego procesu dokowania. "Bliźniak cyfrowy" będzie integrował symulacje numeryczne z fizycznymi danymi pomiarowymi uzyskanymi z czujników. Symulacje numeryczne będą obejmowały zarówno analizę stateczności, jak i obliczenia wytrzymałościowe, które współdziałają ze sobą i mogą być wykonywane jednocześnie. Sytuacje, w których krytyczne reakcje są zbliżone do dopuszczalnych granic wytrzymałości i/lub stateczności, powinny być natychmiast przewidywane i identyfikowane, aby można było podjąć działania zapobiegawcze, zanim sytuacja się pogorszy. Niezawodne i dokładne symulacje są podstawą automatyzacji procesu dokowania w rzeczywistych warunkach, aby zmniejszyć ryzyko błędów ludzkich.

Z naukowego punktu widzenia celem jest opracowanie wszechstronnego i dokładnego modelu matematycznego interakcji doku pływającego i statku podczas procesu podnoszenia i opuszczania doku. Model musi umożliwiać co najmniej dwa poziomy analizy: analizę uproszczoną i szczegółową. Uproszczony poziom będzie miał zastosowanie, jeśli poda się tylko wagę i środek masy statku. W takim przypadku należy zastosować pewne przybliżenie kształtu kadłuba i rozkładu masy. Zostanie on wybrany przez użytkownika lub zaproponowany przez program. Poziom szczegółowy zostanie wykorzystany, gdy znany będzie kształt i rozkład masy statku. W obu przypadkach należy ocenić niepewność wyników. Z technicznego punktu widzenia istnieją następujące wyzwania: • dokładne monitorowanie stanu doku pływającego, w tym zanurzenia, przegłębienia, kołysania, poziomu zbiorników, naprężeń i odkształceń w kluczowych elementach konstrukcyjnych, • dokładna identyfikacja obciążeń pochodzących od statku, • osiągnięcie wydajności obliczeniowej umożliwiającej symulacje w czasie rzeczywistym, • dokładne sterowanie pompami i układami zaworów doku pływającego w testach modelowych w skali. Rozwiązanie powyższych problemów zostanie wypracowane wspólnie w oparciu o doświadczenia partnerów konsorcjum.

Całkowity koszt projektu to 6 290 558,75 zł, w tym wartość dofinansowania wynosi 6 032 577,00 zł w podziale na:

  • 85% kwoty dofinansowania z budżetu Funduszy Norweskich, czyli 5 127 690,45 zł
  • 15% kwoty dofinansowania z budżetu państwa, czyli 904 886,55 zł, z Programu "Badania stosowane"

Okres realizacji projektu: od 01.02.2021 do 01.02.2024 (36 miesięcy)

Partnerzy realizujący projekt:

Gdańsk University of Technology
University of Stavanger
Core Marine AS
Myklebust Verft AS

GUT_logo   UiS_logo   CoreMarine_logo   Myklebust_logo